STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE


 1. ALGEMENE VERKOOPS - EN LEVERINGSVOORWAARDEN LIBAIR BV ARTIKEL 1 – deel van de overeenkomst Onderhavige voorwaarden, die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen LIBAIR BV en haar klant, medecontractant, hetzij als koper, hetzij als opdrachtgever van diensten of werken. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien een onderhoudsovereenkomst wordt gesloten en maken hier integraal deel vanuit. Het onderhoudscontract primeert ten aanzien van de algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdige bepalingen. Zij zijn van toepassing, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van LIBAIR BV, met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten van de klant, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Door het aangaan van een overeenkomst met LIBAIR BV verklaart de klant dat hij kennis genomen heeft van en zijn instemming geeft met deze algemene voorwaarden en dat hij erkent dat ze in overeenstemming zijn met alle geldende en dwingende bepalingen en met de grondrechten. Indien één of meerdere van onderhavige bepalingen definitief onafdwingbaar of nietig zouden worden verklaard doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en wordt de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepaling of de interpretatie ervan vervangen door die bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde of dichtbijstaande doch wettelijk aanvaardbare effect bereikt als de onafdwingbare of nietige bepaling. De titels van de artikels van deze algemene voorwaarden zijn louter indicatief. LIBAIR BV heeft het recht wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden.

 2.  ARTIKEL 2 – offertes Alle voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen en technische fiches van allerlei aard verstrekt aan de klant maken geen offerte uit en binden LIBAIR BV geenszins. Alle bestekken en offertes afgeleverd door LIBAIR BV zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Zij zijn slechts 15 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Alle prijzen zijn in EUR/ €. De eventueel verschuldigde B.T.W. is niet inbegrepen in de prijsoffertes doch wordt aangerekend op de factuur en is ten laste van de klant. Behoudens anders vermeld gelden alle prijzen “af magazijn”. In de door LIBAIR BV vermelde prijzen zijn dus geenszins begrepen: de kosten van het laden en lossen, het transport, de levering of de verzekering, ... tenzij expliciet anders vermeld. Behoudens andersluidend beding zijn alle werken in verband met de plaatsing, aansluiting en inwerkingstelling alsook alle werken en materialen in verband met de bescherming en de verpakking niet in de offerte begrepen. LIBAIR BV is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave door de klant. Alle bijlagen, plannen en schema’s van materiaal die worden bijgevoegd bij een offerte of bestek gelden slechts als aanduiding en verbinden LIBAIR BV geenszins. Bestellingen door de klant zijn onherroepelijk. Zij zijn slechts bindend voor LIBAIR BV door schriftelijke bevestiging, door een uitdrukkelijke overeenkomst of door uitvoering. Overeenkomsten betreffende verkoop van onze goederen aangegaan door één van onze vertegenwoordigers zullen slechts bindend zijn nadat en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door een gevolmachtigde van LIBAIR BV. Vertegenwoordigers en handelsafgevaardigden van LIBAIR BV zijn niet gemachtigd de firma geldig te verbinden en kunnen, behoudens in geval van speciale toelating, geen betalingen of voorschotten ontvangen. De klant dient bij bevestiging van de bestelling door LIBAIR BV deze door te nemen en LIBAIR BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. Indien de eventuele non-conformiteit niet gemeld is binnen acht dagen na de datum van de bevestiging, wordt de bevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de klant en wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn op de zetel van LIBAIR BV. Elke verandering die door de klant wordt voorgesteld of aangebracht aan de oorspronkelijke overeenkomst kan door LIBAIR BV aanvaard worden mits mogelijkheid tot wijziging van de oorspronkelijk geformuleerde voorwaarden onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, de uitvoeringstermijnen, … . Een afwijzing door LIBAIR BV van de voorgestelde wijziging doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst. Elke wijziging van een bestelling of van de initiële offerte ontslaat LIBAIR BV van de oorspronkelijk beloofde leveringstermijn. Indien de bij onze offerteprijzen vermelde hoeveelheden niet worden besteld door de klant behoudt LIBAIR BV zich het recht onze stuk- of éénheidsprijzen te verhogen. Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijs van materialen, grondstoffen, energie, transport, … . Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt LIBAIR BV zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen, zelfs nadat het order schriftelijk door LIBAIR BV bevestigd werd. Deze prijsaanpassingsmogelijkheid geldt ook voor wat betreft geïmporteerde of van derden betrokken goederen. De aanvaarding van bestellingen door LIBAIR BV gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen voorradig zijn in haar magazijnen. 

 3. ARTIKEL 3 – uitvoering prestaties De overeengekomen uitvoering- en leveringstermijnen zijn altijd indicatief. De klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst overgaan of de ontbinding ervan vorderen. Bij meerwerken vervalt de uitvoeringstermijn. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte, is LIBAIR BV slechts gebonden tot uitvoering van bestelling na de betaling hiervan. Behoudens andersluidende vermelding wordt de termijn uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet meegerekend: zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, de compensatierustdagen, de dagen van staking of lock-out, lock-down. Indien LIBAIR BV omwille van een oorzaak onafhankelijk van haar wil of als gevolg van overmacht zich in de onmogelijkheid bevindt om een vooropgestelde, indicatieve uitvoering- of leveringstermijn te respecteren, kan zij, zonder hiertoe verplicht te zijn, hetzij de termijn op elk ogenblik door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving verlengen, hetzij de voorwaarden van de overeenkomst herzien, hetzij zonder schadevergoeding de overeenkomst verbreken. De verlenging van termijn bij niet aan te rekenen werkdagen of in geval van overmacht wordt van rechtswege uitgebreid met 5 werkdagen voor het heropstarten. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en/of die onvermijdbaar zijn en/of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of geheel of gedeeltelijk moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. De uitvoering van de overeenkomst door LIBAIR BV gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen door LIBAIR BV op normale wijze te verkrijgen zijn. De werken en diensten worden na de beëindiging ervan als aanvaard aanzien, indien de klant geen gedetailleerde opmerkingen heeft gemaakt per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken. De door LIBAIR BV uitgevoerde bestellingen en werken worden onweerlegbaar geacht aanvaard te zijn door hetzij ondertekening van een bon, hetzij door gebruik of voortverkoop van een deel of het geheel van de geleverde goederen of werken of hetzij gehele of gedeeltelijke betaling van de goederen of werken. De klant erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde werken door LIBAIR BV volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd. Indien de klant de goederen niet binnen 15 dagen na de overeengekomen of meegedeelde termijn afhaalt, heeft LIBAIR BV het recht de overeenkomst als verbroken lastens de klant te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding (m.i.v. verbrekingsvergoeding) ten laste van de klant. In geval is overeengekomen dat de levering niet plaatsvindt bij LIBAIR BV, kan LIBAIR BV vrij het tijdstip van levering en de plaats van levering bij de klant (levering gebeurt steeds buiten en op het gelijkvloers) bepalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De koper is ertoe gehouden de goederen te stockeren op een droge en veilige plaats. Iedere levering en/of montage is te beschouwen als een afzonderlijke transactie. Dit wil zeggen dat klachten op een zekere prestatie betrekking hebbend geen invloed hebben op voorgaande of nog te volgen prestaties. Uitgevoerde meerwerken dienen vergoed aan het bij het ogenblik van de uitvoering geldende uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant verklaart ingelicht te zijn omtrent het thans geldende uurtarief. De uitvoering van meerwerken is in hoofde van LIBAIR BV een inspanningsverbintenis, ongeacht het bereikte resultaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. LIBAIR BV kan steeds haar levering van goederen, diensten en werken uitbesteden aan een onderaannemer, zonder dat de klant hiertegen enig bezwaar kan inbrengen. De klant kan geen verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden, noch opdrachten tot (meer)werken opdragen aan een derde of een onderaannemer. Indien de diensten of werken worden uitgevoerd bij de klant, verbindt de klant er zich toe om alle nodige technische of andere bijstand te verlenen aan LIBAIR BV. De bijstand moet ervoor zorgen dat LIBAIR BV haar diensten onmiddellijk bij aankomst kan aanvatten en deze kan uitvoeren zonder vertraging. De klant zal tijdig en kosteloos de nodige plannen, instructies, of andere informatie (bv. aansluitingen van water en elektriciteit) ter beschikking stellen. LIBAIR BV draagt geen verantwoordelijkheid voor het personeel van de klant.

 4.  ARTIKEL 4 – betaling De geleverde goederen zijn contant betaalbaar, ongeacht het opstellen en verzenden van facturen. Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en). Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Alle kosten zoals bankkosten zijn ten laste van de klant. Cheques en wissels worden niet aanvaard. Korting voor contant wordt niet aanvaard. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen of facturen waarvoor een betalingstermijn werd verleend, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. LIBAIR BV heeft in geval van enige wanbetaling door de klant het recht ook alle overige overeenkomsten met de klant als verbroken ten laste van de klant te beschouwen, met recht op de in deze algemene voorwaarden opgenomen vergoedingen. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand, tot de dag der gehele betaling. Eventuele toegestane kortingen vervallen in geval van laattijdige betaling. In geval van wanbetaling of de niet-naleving van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR per factuur en een maximum van 7.500 euro als schadebeding. De kost voor iedere ingebrekestelling van de klant bedraagt forfaitair 25 EUR. LIBAIR BV heeft bovendien het recht op vergoeding van alle kosten zoals invorderingskosten en gerechtskosten, kosten en erelonen van de advocaat zowel voor buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning. Deze kosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen. LIBAIR BV heeft het recht om op ieder ogenblik, zoals onder meer bij wanbetaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, vóór, gedurende of na de uitvoering van de overeenkomst een waarborg te eisen van de klant of om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan LIBAIR BV de overeenkomst zonder schadevergoeding kan verbreken en de klant tot betaling gehouden is voor de reeds uitgevoerde leveringen of werken en bijkomende schadevergoeding. In geval van laattijdige betaling van de factu(u)r(en) door de klant behoudt LIBAIR BV zich het recht om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Tenzij uitdrukkelijk door LIBAIR BV toegestaan is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten. De onderhoudscontracten van LIBAIR BV worden jaarlijks geïndexeerd volgens Agoria index (A) en de materiaal index (B) en dit volgens volgende formule: 0.4A + 0.6B = Indexpercentage.

 5. ARTIKEL 5 – protesteren factuur Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen zeven dagen na de factuurdatum en de datum en referenties van de factuur te bevatten. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet-bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat LIBAIR BV gehouden is op dit protest te antwoorden.

 6. ARTIKEL 6 – risico overdracht en eigendomsvoorbehoud De geleverde goederen al dan niet bij uitvoering van werken blijven, zelfs ingeval van (niet geoorloofde) incorporatie in een onroerend goed, eigendom van LIBAIR BV tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Met het oog op het voortbestaan van het eigendomsvoorbehoud na incorporatie, zal LIBAIR BV volgens eigen inzicht het eigendomsvoorbehoud kunnen laten registreren in het pandregister. Het eigendomsvoorbehoud blijft eveneens gelden indien de goederen zouden worden vermengd of zouden worden verwerkt tot een nieuw goed. Zolang LIBAIR BV volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen. Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren en ze evenmin incorporeren of omvormen. Hij is er voor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de klant de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, gaat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg over op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan LIBAIR BV. Het eigendomsvoorbehoud gaat eveneens over op de schuldvordering tot vergoeding ingeval van tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van de goederen. Die inkomsten worden aanzien als bijzonder en afzonderlijk bijgehouden door de klant en zijn niet vermengd met zijn andere algemene of bijzondere middelen of activa. In geval de goederen op grond van dit eigendomsvoorbehoud teruggaan naar LIBAIR BV heeft LIBAIR BV het recht eventueel ontvangen voorschotten of deelbetalingen met betrekking tot die goederen te compenseren met openstaande vorderingen, van welke aard ook (hierin o.a. inbegrepen een vordering voor alle geleden schade wegens niet naleving van de overeenkomst). De goederen worden vervoerd of verzonden op kosten en risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico en kosten van de klant.

 7. ARTIKEL 7 – aansprakelijkheid en vrijwaring LIBAIR BV is ten aanzien van de klant en van derden bij levering van goederen of diensten en bij uitvoering van werken niet aansprakelijk, noch tot vrijwaring verplicht voor fouten, behalve voor haar eigen bedrog, en evenmin voor de fouten van haar aangestelden en onderaannemers, zelfs voor hun zware fouten en opzet. Iedere vordering tot schadevergoeding vanwege de klant is onontvankelijk bij gebreke aan onmiddellijke en gedetailleerde opgave van alle feitelijke gegevens met betrekking tot eventuele schade. LIBAIR BV is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25 februari 1991 en evenmin persoonlijk aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid van derden. De klant vrijwaart LIBAIR BV voor alle aanspraken ook van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door LIBAIR BV geleverde producten en/of materialen. Klachten moeten gemotiveerd, schriftelijk en aangetekend verzonden worden binnen de zeven dagen na levering en/of uitvoering van werken en alleszins vóór de ingebruikneming ervan. Klachten schorsen de betalingsverbintenis van de klant niet. Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie van de goederen wordt uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Deze opsomming is niet beperkend. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren. De conformiteit van de levering en van de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de in ontvangst name door de klant gecontroleerd te worden. Die controle wordt geacht te zijn gebeurd op het ogenblik van het lossen en op de plaats van het lossen, en dit alvorens de goederen worden afgeladen. De klant die de controle zowel kwalitatief als kwantitatief wenst uit te oefenen, dient LIBAIR BV ervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De afwezigheid van de klant op het ogenblik van levering houdt in dat hij instemt met de levering en dat hij afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van LIBAIR BV betreffende de levering voor zichtbare gebreken. LIBAIR BV is niet verantwoordelijk en bijgevolg tot geen vrijwaring verplicht voor verborgen gebreken. Die vrijwaring kan alleszins niet verder strekken dan deze van de leveranciers en is uitgesloten wanneer de leveringen en/of uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn. Klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering aan LIBAIR BV meegedeeld te worden. Bij gebreke hiervan wordt de klant vermoed onherroepelijk afstand gedaan te hebben van zijn eventuele rechten dienaangaande. In elk geval is de vergoeding wegens mogelijke aansprakelijkheid van LIBAIR BV beperkt tot de waarde van de geleverde of de te leveren goederen. LIBAIR BV is onder geen beding aansprakelijk voor schade zoals gevolgschade, indirecte schade, … van welke aard ook. De klant dient LIBAIR BV voorafgaand aan de aanvang der werken of levering schriftelijk in kennis te stellen van enige hindernissen die hierbij zouden kunnenoptreden,zo zal de klant onder meer de plaatsen meedelen waar zich ondergrondse leidingenen nutsvoorzieningen, kabels, septische putten (ofenigeandere beschadigbare elementen) bevinden en dit aan de hand van een gedetailleerd plan. Bij gebreke hieraan is LIBAIR BV onder geen enkel beding verantwoordelijk en zal de klant LIBAIR BV onvoorwaardelijk vrijwaren opzichtens derden.

 8. ARTIKEL 8 – in gebreke blijven Ingeval de klant nalaat zijn verplichtingen (o.a. betaling) geheel of gedeeltelijk uit te voeren is LIBAIR BV, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning en onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen. Bij zulke verbreking of ontbinding van de overeenkomst is ongeacht de betalingsverplichting voor gedane leveringen of diensten de verschuldigde schadevergoeding wegens winstderving forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 35 % van de in overeenkomst bepaalde prijs, ongeacht de mogelijkheid om ze te verhogen met effectieve bijkomende kosten.

 9. ARTIKEL 9 – ontbinding wegens onvermogen LIBAIR BV behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van samenloop, of enige insolventieprocedure zoals faillissement, alsook in geval van beroep op een gerechtelijke reorganisatieprocedure, vereffeningen, alsook kennelijk onvermogen en bij wijziging van de juridische toestand van de klant, onverminderd de toepassing van art. 8.

 10. ARTIKEL 10 – onmogelijkheid uitvoering overeenkomst Wanneer LIBAIR BV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, lock-down ed. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt LIBAIR BV zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 11. ARTIKEL 11 – overdracht van schuldvordering De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat in geval van enige laattijdige betaling, LIBAIR BV haar vordering op haar klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar ten bedrage van alle door de klant verschuldigde bedragen. De klant is verplicht om LIBAIR BV op eerste verzoek alle elementen van zijn schuldvordering opzichtens zijn schuldenaar mee te delen van zodra LIBAIR BV kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.

 12. ARTIKEL 12 - garantie Voor zover door de fabrikant van de geleverde goederen een waarborg wordt verleend, zal deze enkel kunnen ingeroepen worden tegen de fabrikant en dit overeenkomstig de door de fabrikant bepaalde voorwaarden, die aan de koper op eerste verzoek zullen worden bezorgd. De waarborg strekt zich niet uit tot de materialen waarin de door LIBAIR BV geleverde goederen of materialen zijn geïncorporeerd. De eventuele garantie van LIBAIR BV met betrekking tot geleverde goederen en diensten beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die LIBAIR BV zelf ontving van haar toeleveranciers, met een maximum van twaalf maanden. De klant draagt de bewijslast. Het staat LIBAIR BV vrij herstellingen onder garantie uit te voeren, zelfs indien voldaan is aan alle garantievoorwaarden. Alleszins blijven alle eventuele bijkomende kosten zoals o.a. verplaatsing en werkuren verschuldigd. Indien het gebrek niet voldoende duidelijk wordt omschreven, vervalt de garantie. Tevens zal bij de vergoeding of de herstelling van de goederen rekening gehouden worden met verergering van het gebrek voortvloeiend uit het gebruik door de klant nadat hij het gebrek had vastgesteld of redelijkerwijze had moeten vaststellen. De verergering valt volledig ten laste van de klant. De garantie geldt niet in geval van overdreven of abnormaal gebruik, een gebrek aan zorg, een tekort aan onderhoud, verzuim of de onervarenheid van diegenen die zich van het materieel bedienen. De garantie vervalt eveneens bij het gebruik van niet-originele wisselstukken/onderdelen en toebehoren.
 13. ARTIKEL 13 – conventionele schuldvergelijking Op elk ogenblik en zelfs in geval van opening van een insolventieprocedure (zoals onder andere faillissement, aanvraag van een gerechtelijke reorganisatieprocedure , vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats tussen alle vorderingen van LIBAIR BV op de klant enerzijds en alle vorderingen van de klant op LIBAIR BV anderzijds, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing. Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op en ten aanzien van alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop, en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan alle derden [met inbegrip van de overige schuldeisers van de klant]. Bovendien is LIBAIR BV in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen LIBAIR BV en de klant niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening. Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen LIBAIR BV en de klant blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de klant van zijn vorderingen op LIBAIR BV. Alle onderlinge vorderingen van LIBAIR BV en de klant worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.

 14. ARTIKEL 14 – intellectuele eigendommen en geheimhouding Alle bedrijfsgeheimen, informatie, producten, materialen, … van LIBAIR BV waarvan de klant kennis neemt of die door LIBAIR BV ter beschikking werden gesteld, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, met inbegrip van doch niet beperkt tot tools, werken, voorbereidingen, projecten, schetsen, studies, onderzoeken, experimenten, proeven, databanken, uitvindingen, ontdekkingen, data, software, knowhow, domeinnamen en andere intellectuele creaties, al het redactioneel materiaal, teksten, vragenlijsten, checklists, aantekeningen, afbeeldingen, foto’s, illustraties, video’s, presentaties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s en iconen, handelsmerken en dienstenmerken zijn en blijven de exclusieve eigendom van LIBAIR BV of haar bestuurders of medewerkers, en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Behoudens indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, is het de klant niet toegelaten om dergelijk intellectueelrechtelijk beschermd materiaal of een deel ervan te gebruiken of bekend te maken, zoals kopiëren, wijzigen, herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, laten circuleren of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, dit alles op eender welke wijze, zonder uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van LIBAIR BV. Software en materialen dienen bij de beëindiging van het contract terugbezorgd te worden.

 15. ARTIKEL 15 – bescherming van persoonsgegevens LIBAIR BV verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de geldende Europese en nationale wettelijke bepalingen. Een privacyverklaring is te vinden op de website: https://www.libair.be

 16. ARTIKEL 16 – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank Deze overeenkomst word beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement